فلش درام با ظرفیت ۳۸ تن بر ساعت

فلش درامی که در زیر مشاهده میفرمایید، در سال ۹۰، جهت تولید بخار از کندانسی با فشار ۲۵ بار، طراحی و ساخت شده و تحت سرویس قرار گرفته و تاکنون مورد بهره برداری است و از هر نظر، مورد رضایت واقع شده است. دبی کندانس ورودی ۳۸ تن بر ساعت بود که پس از ورود به فلاش درام و در