محاسبات سرانگشتی مهندسی مکانیک

محاسبات سرانگشتی مهندسی مکانیک

محاسبات سرانگشتی مهندسی مکانیک ، عنوان هندبوکی بسیار مفید برای تمام مهندسان مکانیک می باشد که در خصوص مباحث فراوانی که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد پرداخته و به معنی واقعی قواعد و محاسباتی سرانگشتی پیشنهاد کرده است که هر مهندسی نیاز به چنین مهارتهایی دارد و پس از آگاهی از این قواعد، شما قادر خواهید

محاسبات سرانگشتی مهندسی شیمی

محاسبات سرانگشتی مهندسی شیمی

محاسبات سرانگشتی مهندسی شیمی ، عنوان هندبوکی بسیار مفید برای تمام مهندسان شیمی و مهندسان مکانیک می باشد که در خصوص مباحث فراوانی که در ادامه به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهد پرداخته و به معنی واقعی قواعد و محاسباتی سرانگشتی پیشنهاد کرده است که هر مهندسی نیاز به چنین مهارتهایی دارد و پس از آگاهی از این قواعد،

طرح توجیهی لوله پلی اتیلن

طرح توجیهی لوله پلی اتیلن (مطالعات بازار، فنی و مالی با نرم افزار کامفار)

طرح توجیهی لوله پلی اتیلن که در ادامه قابل دریافت میباشد در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تهیه شده است و شامل مطالعات بازار، فنی و مالی بوده و یک گزارش کامل میباشد که قابل ارائه به تمامی سازمانها و ارگانها و حتی قابل ارائه به بانکها جهت اخذ تسهیلات بانکی میباشد؛ البته همانطور که ذکر گردید، این گزارش در در در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ تهیه شده است

طرح توجیهی بتن سیال

طرح توجیهی بتن سیال شامل (مطالعات بازار، فنی و مالی با نرم افزار کامفار)

طرح توجیهی بتن سیال که در ادامه قابل دریافت میباشد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تهیه شده است و شامل مطالعات بازار، فنی و مالی بوده و یک گزارش کامل میباشد که قابل ارائه به تمامی سازمانها و ارگانها و حتی قابل ارائه به بانکها جهت اخذ تسهیلات بانکی میباشد؛ البته همانطور که ذکر گردید، این گزارش در در اردیبهشت ماه سال