طراحی خطوط لوله

سریعترین روش محاسبه قطر بهینه لوله ها

پایپینگ یکی از هزینه های عمده یک واحد صنعتی و بخصوص واحدهای شیمیایی، نفت، گاز و پتروشیمی است. در برخی موارد، هزینه پایپینگ، حتی تا ۲۰ درصد از کل هزینه سرمایه گذاری ثابت اولیه را شامل میشود. که با انتخاب قطر بهینه لوله، میتوان این هزینه را به حداقل رساند. قطر لوله بر روی هزینه انرژی مصرفی توسط پمپ ها