طرح توجیهی گردشگری

طرح توجیهی گردشگری (مطالعات بازار، فنی و مالی با نرم افزار کامفار)

طرح توجیهی گردشگری شامل بررسی بازار، فنی و مالی طرح به همراه محاسبات تمامی شاخص های اقتصادی با نرم افزار کامفار جهت ارائه به تمامی موسسات

طرح توجیهی پوشاک

طرح توجیهی پوشاک (مطالعات بازار، فنی و مالی با نرم افزار کامفار)

طرح توجیهی پوشاک شامل بررسی بازار، فنی و مالی طرح به همراه محاسبات تمامی شاخص های اقتصادی با نرم افزار کامفار جهت ارائه به تمامی موسسات

طرح توجیهی گلخانه

طرح توجیهی گلخانه (مطالعات بازار، فنی و مالی با نرم افزار کامفار)

طرح توجیهی گلخانه شامل بررسی بازار، فنی و مالی طرح به همراه محاسبات تمامی شاخص های اقتصادی با نرم افزار کامفار جهت ارائه به تمامی موسسات

طرح توجیهی بسته بندی خشکبار

طرح توجیهی بسته بندی خشکبار (مطالعات بازار، فنی و مالی با نرم افزار کامفار)

طرح توجیهی بسته بندی خشکبار – گزارش امکان سنجی بررسی بازار ، فنی و مالی به همراه محاسبات شاخصهای اقتصادی با نرم افزار کامفار

طرح توجیهی بازیافت پلی اتیلن

طرح توجیهی بازیافت پلی اتیلن (مطالعات بازار، فنی و مالی با نرم افزار کامفار)

طرح توجیهی بازیافت پلی اتیلن که در ادامه قابل دریافت میباشد، در آبان ماه ۱۳۹۷ تدوین شده است و شامل مطالعات بازار، فنی و مالی بوده و یک گزارش کامل میباشد که قابل ارائه به تمامی سازمانها و ارگانها و حتی قابل ارائه به بانکها جهت اخذ تسهیلات بانکی میباشد؛ البته همانطور که ذکر گردید، این گزارش در در آبان ماه سال