افت فشار اتصالات پایپینگ

محاسبه افت فشار اتصالات پایپینگ با استفاده از ضریب K

افت فشار اتصالات پایپینگ را به روشهای مختلفی میتوان محاسبه کرد که یکی از روشهای متداول که نیازی به نرم افزار نداشته و تنها چیزی که شما برای محاسبات نیاز خواهید داشت یک ماشین حساب ساده است روش محاسبه افت فشار اتصالات پایپینگ با استفاده از ضریب K یا ضریب افت فشار موضعی است.

زانوها، سه راهی ها، کاهنده ها، شیرها و سایر ادواتی که در خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرند باعث ایجاد افت فشار میشوند که افت فشارهای این چنینی به عنوان افت فشار اتصالات پایپینگ ، افت فشار فرعی ، افت فشار جزئی یا افت فشار موضعی شناخته میشوند.

اتصالات در  واقع مانند مانعی ناگهانی دربرابر جریان عمل می کنند و مقداری از انرژی سیال را می گیرند که باعث افت فشار میشود.

شیرها هم مانند اتصالات باعث تغییر در روند حرکت سیال شده و ایجاد مانع می کنند و هرچقدر شیر بسته تر باشد افت فشار بیشتری ایجاد می کند.

افت فشار در خطوط لوله به صورت کلی از طریق رابطه زیر محاسبه میشود:

افت فشار اتصالات پایپینگ

P∆ : افت فشار بر حسب پاسکال

ρ :  دانسیته بر حسب کیلوگرم بر متر مکعب

g : شتاب گرانش بر حسب متر بر مجذور ثانیه

hf : افت فشار بر حسب متر

ترم اول در رابطه ی hf نشان دهنده ی افت فشار لوله یا پایپ بوده و ترم دوم افت فشار اتصالات پایپینگ را نشان میدهد به عبارت دیگر افت فشار اتصالات پایپینگ به صورت هد تلف شده ی وسیله مورد نظر بیان شده و با استفاده از رابطه ی زیر محاسبه میشود:

افت فشار اتصالات پاییینگhf : افت فشار اتصالات پایپینگ بر حسب متر

v : سرعت جریان بر حسب متر بر ثانیه

g : شتاب گرانش بر حسب متر بر مجذور ثانیه

K : ضریب افت فشار اتصالات پاییینگ که از جدول زیر مقدار آن قابل استخراج میباشد:

 

Fitting Types K
۴۵° Elbow Standard (R/D = 1) ۰٫۳۵
Long Radius (R/D = 1.5) ۰٫۲
۹۰° Elbow Curved Standard (R/D = 1) ۰٫۷۵
Long Radius (R/D = 1.5) ۰٫۴۵
۹۰° Elbow Square or Mitred ۱٫۳
۱۸۰° Bend Close Return ۱٫۵
Tee, Run Through Branch Blanked ۰٫۴
Tee, as Elbow Entering in run ۱
Tee, as Elbow Entering in branch ۱
Tee, Branching Flow ۱
Coupling ۰٫۰۴
Union ۰٫۰۴
Gate valve Fully Open ۰٫۱۷
۳/۴ Open ۰٫۹
۱/۲ Open ۴٫۵
۱/۴ Open ۲۴
Diaphragm valve Fully Open ۲٫۳
۳/۴ Open ۲٫۶
۱/۲ Open ۴٫۳
۱/۴ Open ۲۱
Globe valve, Bevel Seat Fully Open ۶
۱/۲ Open ۹٫۵
Globe Valve, Composition seat Fully Open ۶
۱/۲ Open ۸٫۵
Plug disk Fully Open ۹
۳/۴ Open ۱۳
۱/۲ Open ۳۶
۱/۴ Open ۱۱۲
Angle valve Fully Open ۲
Y valve or blowoff valve Fully Open ۳
Plug cock ReferenceError: katex is not defined = 5° ۰٫۰۵
ReferenceError: katex is not defined = 10° ۰٫۲۹
ReferenceError: katex is not defined = 20° ۱٫۵۶
ReferenceError: katex is not defined = 40° ۱۷٫۳
ReferenceError: katex is not defined = 60° ۲۰۶
Butterfly valve ReferenceError: katex is not defined = 5° ۰٫۲۴
ReferenceError: katex is not defined = 10° ۰٫۵۲
ReferenceError: katex is not defined = 20° ۱٫۵۴
ReferenceError: katex is not defined = 40° ۱۰٫۸
ReferenceError: katex is not defined = 60° ۱۱۸
Check valve Swing ۲
Disk ۱۰
Ball ۷۰
Foot valve ۱۵
Water meter Disk ۷
Piston ۱۵
Rotary (star-shaped disk) ۱۰
Turbine-wheel ۶
در مقالات بعدی به معرفی محاسبه افت فشار به روش طول معادل خواهیم پرداخت. از طریق کانال تلگرام میتوانید با ما همراه باشید تا از قرار گرفتن مطالب جدید در سایت آگاه شوید: